STUDIJSKI PROGRAMI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Pravni fakultet je visokoškolska ustanova u sastavu Megatrend univerziteta u Beogradu. Od svog osnivanja do danas, obrazuje kadar u tri prepoznatljive oblasti društvenog života (pravo, javna uprava i bezbednost), za šire potrebe javnog sektora u celini, posebno pravosuđa, državne uprave, lokalne samouprave i bezbednosti.

Osnovne akademske studije izvode se na dva studijska programa „Pravo i bezbednost“ i „Javna uprava“ koji se izučavaju četiri godine (osam semestara). Studijski programi omogućavaju studentima da izborom predmeta iz ponuđene izborne liste u trećoj i četvrtoj godini studija, aktivno učestvuju u kreiranju svog obrazovnog profila. Završetkom osnovnih akademskih studija studenti stiču zvanje „diplomirani pravnik“ i mogu nastaviti obrazovanje na studijskom programu master akademskih studija „Pravo, javna uprava i bezbednost“.

SVRHA STUDIJSKIH PROGRAMA

Svrha studijskih programa „Pravo i bezbednost“ i „Javna uprava“ jeste obrazovanje studenata za prepoznatljivu pravničku profesiju u organima javne uprave, lokalne samouprave i upravama u institucijama političkog, ekonomskog i pravnog sistema. Studijski programi su usmereni ka reformi, modernizaciji i podizanju demokratskih kapaciteta javne uprave u Srbiji koja se nalazi u procesu višedimenzionalne tranzicije. Njihovim saklađivanjem obezbeđuje se prepoznatljivo i plodotvorno sadejstvo javne uprave i javnog upravljanja, lokalne samouprave, partnerstava između javnog i privatnog sektora, sa jedne strane i obrazovanja koje nude klasični pravni fakulteti, sa druge strane.

CILjEVI STUDIJSKIH PROGRAMA

Ciljevi studijskog programa „Pravo i bezbednost“ i „Javna uprava“ su:

  • sticanje opštih i posebnih teorijskih i praktičnih znanja, veština i sposobnosti neophodnih za profesionalno obavljanje pravničkih poslova u pravosuđu, javnoj i državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, privrednim i drugim organizacijama i institucijama.
  • razvoj kreativnih sposobnosti studenata za ovladavanje metodima, postupcima i procesima istraživanja pravnih principa i instituta, kao i specifičnim pravnim veštinama u sistemu zaštite i razvoja pravnog sistema i pravne države.
  • sticanje kompetencija i akademskih veština studenata koje im omogućavaju da profesionalno i odgovorno obavljaju poslove u javnoj upravi, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, upravi u privrednim subjektima, upravi u političkim institucijama, ustanovama i organizacijama, upravi u sektoru bezbednosti, informativnom sistemu, nevladinom sektoru i međunarodnim organizacijama.

 

 Multidisciplinarna programska projekcija studijskih programa „Pravo i bezbednost“ i „Javna uprava“ u potpunosti uvažava komparativna iskustva i praksu srodnih obrazovnih institucija sa evropskog prostora, kako u pogledu fizionomije sadržaja nastavnih programa, metoda izvođenja nastave, podsticanja istraživačkog rada, sukcesivne provere znanja studenata, tako i u evaluaciji radnih efekata nastavnog kadra i u primeni modaliteta vannastavne prakse tokom studija.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA

Na I godinu osnovnih studija
U školskoj 2018/19. godini

Kliknite ovde kako biste preuzeli konkurs

USLOVI UPISA

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju svi kandidati iz Srbije sa prethodno završenom srednjom školom (četvrti stepen stručnosti), kao i kandidati iz inostranstva koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi.
Kandidati koji žele da se upišu na studijski program «Pravo i bezbednost» i «Javna uprava» dužni su da pristupe polaganju Testa sklonosti i sposobnosti koji se sastoji iz osnovnih pitanja iz oblasti istorije, sociologije, informatike, prava, književnosti, evropskih integracija i bezbednosti. Test sklonosti i sposobnosti sadrži 25 pitanja i pisanje eseja na zadatu temu.

Rangiranje kandidata vrši se prema uspehu postignutom na prijemnom ispitu i uspehu ostvarenom u srednjoj školi (prosek ocena pomnožen sa dva), tako da kandidat maksimalano može ostvariti 100 poena, od toga 60 po osnovu rezultata na prijemnom ispitu i 40 poena po osnovu uspeha u srednjoj školi). Komisija za upis studenata, posle sprovedenog konkursnog postupka, utvrđuje i objavljuje jedinstvenu rang listu.

Upis primljenih kandidata vrši se nakon objavljivanja konačne rang liste na oglasnoj tabli Fakulteta.

U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati sa vrha rang-liste, do popune broja objavljenog u konkursu (380) koji imaju preko 60 poena. Pravni fakultet priznaje položeni prijemni ispit sa srodnih fakulteta drugih univerziteta u Republici Srbiji.

Studenti koji su započeli ili završili druge srodne studijske programe, mogu podneti Uverenje o položenim ispitima, sa izvodima iz studijskih programa, prema kojima će im u skladu sa brojem ESPB bodova biti priznati odgovarajući ispiti i odobren upis na odgovarajuću godinu studija na Pravnom fakultetu.

Probajte test prijemnog ispita OVDE.

MOGUĆNOSTI ZAPOŠLjAVANjA

Diplomirani studenti Pravnog fakulteta imaju široke mogućnosti zapošljavanja u pravosudnoj upravi, organima javne, državne uprave, lokalne samouprave, privrednim i osiguravajućim društvima, političkim partijama, međunarodnim organizacijama i drugim institucijama, ustanovama i organizacijama koje apsorbuju preko milion zaposlenih.