Tokom 2009. godine Pravni fakultet Univerziteta „Džon Nezbit” započeo je aktivnosti na projektu „Razvoj studija javne uprave i upravljanja u Srbiji“ u okviru Tempus programa. Tempus je program koji Evropska unija sprovodi kako bi poboljšala kapacitete visokoškolskih ustanova u zemljama potencijalnim kandidatima i susednim regionima, ali i s ciljem uspostavljanja saradnje i stalnog partnerstva između ovih istitucija sa institucijama iz EU. Univerzitet „Džon Nezbit” je prvi privatni univerziteta u Srbiji koji je nakon sprovedenog konkursa dobio priliku da koordinira aktivnosti na jednom ovakvom projektu. Pored partnerskih institucija iz zemlje (Pravni fakultet Union, FEFA i Palgo centar), u projekat su uključeni Univerzitet u Firenci, Univerzitet u Valensiji, Novi bugarski univerzitet i asocijacija PASOS iz Praga.

Ovaj projekat za svoj osnovni cilj ima reformu nastavnih planova i programa koja će biti sprovedena nakon opsežnih analiza relevantnih programa na najboljim evropskim univerzitetima i uz aktivno učešće i pomoć kolega sa univerziteta iz EU koji su partneri na projektu. Garancija kvaliteta ovih programa je činjenica da u njihovom kreiranju učestvuju eksperti sa renomiranih evropskih univerziteta starih nekoliko vekova, ali i sa najuspešnijeg privatnog univerziteta zemlje koja je prolazila kroz proces tranzicije. Poboljšanje studijskog programa se ne vrši samo na osnovu međunarodnih, već i domaćih iskustava – u kontaktu i saradnji sa državnim, javnim i institucijama lokalne samouprave, a posebno kroz analize potreba i kompetencija zaposlenih u javnom sektoru. Koncepcija studija će biti takva da će omogućavati studentima lak prelaz između domaćih fakulteta, kao i poboljšane uslove za mobilnost u EU. Programi na kojima se radi će u punoj meri biti usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije.

Tokom trajanja projekta, profesori FPJUB redovno rade na poboljšanju sadržaja i uvođenju najnovijih saznanja u programe svojih predmeta. Docenti, asistenti i saradnici u nastavi prolaze opsežan program edukacije putem seminara koji za cilj imaju poboljšanje postojećih i uvođenje novih nastavnih veština i materijala. U okviru projekta, fakultetska biblioteka će biti opremljena najnovijom stranom i domaćom literaturom koja pokriva javnu upravu i srodne oblasti. U planu je i prevod nekih najznačajnijih udžbenika, kako bi naši studenti mogli da uče iz najkvalitetnijih knjiga koje koriste i njihove kolege u drugim zemljama. Pored nabavke knjiga, projekat obezbeđuje i opremanje Fakulteta računarskom i audio-vizuelnom opremom potrebnom za moderno odvijanje nastave.

www.pamstudies.edu.rs