Pravni fakultet školuje kadar na dva studijska programa “Pravo i bezbednost” i “Javna uprava”, za tradicionalnu pravničku profesiju i bezbednost (u okviru akreditovanog studijskog programa „Pravo i bezbednost“) i kadar za javnu upravu, državnu upravu, lokalnu samoupravu i administraciju (u okviru akreditovanog studijskog programa „Javna uprava“).

Studijski program “PRAVO I BEZBEDNOST”  akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, uverenjem broj: 612-00-00596/2012-04 od 17.05.2013. godine, a studijski program “JAVNA UPRAVA”, uverenjem broj: 612-00 -02669/12013-04, od 09.05.2014. godine.

Studijski programi osnovnih akademskih studija zasnivaju se na inovativnom naučno-disciplinarnom spektru koji studentima iz Srbije i inostranstva pruža mogućnosti sticanja teorijskih, normativnih i empirijskih znanja o karakteru i prirodi vladanja, administriranja i upravljanja. Ovakva naučna i predmetna opredeljenost zasnovana je na potrebi razumevanja interakcije institucija i organizacija države, privrede i društva, kroz procese njihovog sinergijskog funkcionisanja. Ostvarivanjem ovih, na savremenim osnovama konciporanih, studijskih programa zadovoljava se širi krug situacionih, interdisciplinarnih i multidimenzionalnih studijskih pretpostavki.
Situacione pretpostavke odnose se na praćenje sistema, procesa i efekata globalizacije, regionalne saradnje, međunarodnih pravnih akata, programa i standarda i nacionalne razvojne strategije.

Savremeno interdisciplinarno opredeljenje studijskih programa omogućava studentima da na širi i dublji način sagledaju i usvoje komplementarna i aktuelna znanja i činjenice, koje su neophodne za stvaranje i funkcionisanje modernih, stabilnih i održivih institucija, prevashodno u javnom sektoru.

Multidimenzionalna programska projekcija studija u oblasti prava, javne uprave i bezbednosti u značajnoj meri uvažava komparativna iskustva i praksu srodnih obrazovnih institucija evropskog prostora, kako u pogledu fizionomije sadržaja nastavnih programa, metoda izvođenja nastave, podsticanja istraživačkog rada, sukcesivne provere znanja studenata, tako i u evaluaciji radnih efekata nastavnog kadra i u primeni modaliteta vannastavne prakse tokom studija.

Osnovne akademske studije traju četiri godine (osam semestara). Studijski program omogućava studentu da izborom predmeta iz ponuđene izborne liste u trećoj i četvrtoj godini studija, aktivno učestvuje u kreiranju svog obrazovanja. Završetkom studija student stiče zvanje „diplomirani pravnik“.

Studijski programi osnovnih akademskih studija obuhvataju sledeće obavezne i izborne predmete u okviru tri prepoznatljiva modula – pravo, javna uprava i bezbednost.

Novi studijski program Pravni fakultet obuhvata sledeće osnovne i izborne predmete:

Studijski program za generaciju studenata upisanih u prvu godinu školske 2012/2013.

 

 

Modul: Pravo

 

Š Naziv predmeta  S Tip  Status predmeta  Časovi aktivne nastave ukupno opt. st ESPB
P V DON Br.čas
PRVA GODINA
1. 305-1-2-UUP Uvod u pravo 1 TM OZ 4 2 2 120 12
2. 305-1-2-PRI Pravna informatika 1 AO OZ 3 1 1 75 7
3. 305-1-2-SSP Opšta soc. i sociolo. prava 1 TM OZ 3 1 2 90 8
4. 305-1-2-EJ1 Engleski jezik 1 1 AO OZ 2 0 0 30 3
5. 305-1-2-OEK Osnovi ekonomije 2 AO OZ 3 2 2 105 10
6 305-1-2-USP Ustavno pravo 2 TM OZ 4 2 2 120 12
7. 305-1-2-LJUP Ljudska prava 2 NS OZ 3 2 1 90 8
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 42 630 60
DRUGA GODINA
8. 305-1-2-PSI Politički sistem 3 AO OZ 3 2 1 90 9
9. 305-1-2-KPR Krivično pravo 3 NS OZ 3 2 1 90 9
10. 305-1-2-OGS Osnovi građan. prava i stvarno pravo 3 TM OZ 3 2 1 90 9
11. 305-1-2-EJ2  Engleski  jezik 2 3 AO OZ 2 0 0 30 3
12. 305-1-2-RAP  Radno pravo  4 TM OZ 3 1 0 60 6
13. 305-1-2-KPP Krivično procesno pravo 4 NS OZ 3 1 2 90 8
14. 305-1-2-POP Porodično pravo 4 NS OZ 3 1 0 60 6
15. 305-1-2-UPR Upravno pravo 4 NS OZ 4 2 1 105 10
Ukupnpo časova aktivne nastave na godini studija= 41 615   

 

60

 

 

 

 

TREĆA GODINA
16. 305-1-2-MJP Međunarodno javno pravo 5 NS OZ 4 1 1 90 9
17. 305-1-2-OBP Obligaciono pravo 5 NS OM 3 2 1 90 9
18. 305-1-2-LOS Lokalna samouprava 5 NS OZ 3 1 0 60 6
19. 305-1-2-KRI Kriminologija 5 TM OZ 3 1 0 60 6
20. 305-1-2PSP Poslovno pravo 6 NS OM 3 2 1 90 9
IZBORNI PREDMETI (od pet izbornih predmeta sa liste, student bira tri predmeta)
21. 305-1-2 MKP Međunarodnokrivično pra. 6 SA IBZ   

3

 

1

 

1

 

75

 

7

22. 305-1-2-RET Retorika 6 SA IBM
23. 305-1-2EKP Ekološko pra. i uprav. živ.sred. 6 SA IBM
24. 305-1-2-PBZ Pravo bezbednosti 6 SA IBM
25. 305-1-2-ORK Organizovani kriminal 6 SA IBZ
Ukupnpo časova aktivne nastave na godini studija= 41 615 60
ČETVRTA GODINA                   
26. 305-1-2-MPP Međunarodno privatno pravo 7 NS OM 3 1 0 60 7
27. 305-1-2-GPP Građansko procesno pravo 7 NS OM 4 2 1 105 10
28 305-1-2-PEU Pravo EU i evropske integracije 7 SA OZ 3 1 1 75 7
29. 305-1-2-NSP Nasledno pravo 7 SA OM 3 1 0 60 6
30. 305-1-2-JFP Javne fin. i finan. pravo 8 TM OM 3 2 1 90 9
IZBORNI PREDMETI (od pet izbornih predmeta sa liste, student bira tri predmeta)
31. 305-1-2-PIS Pravo intelek. svojine 8 SA IBM  75 
32. 305-1-2-KRI Kriminalist-ika 8 SA IBM
33. 305-1-2-EKP Ekonomska politika 8 NS IBM
34. 305-1-2-PPP Pravo privred. prest. i prekr. 8 NS IBM
35. 305-1-2-SUO Sudsko organ. pravo 8 SA IBM
36. 305-1-2-STP Stručna praksa 8 NS OM 0 0 2 30 1
Ukupno časova aktivne nastave na god. Stud.= 43 645 60
Ukupno ESPB bodova 240

Modul: Bezbednost

 

Š Naziv predmeta  S Tip  Status predmeta  Časovi aktivne nastave ukupno opt. st ESPB
P V DON Br.čas
PRVA GODINA
1. 305-1-2-UUP Uvod u pravo 1 TM OZ 4 2 2 120 12
2. 305-1-2-PRI Pravna informatika 1 AO OZ 3 1 1 75 7
3. 305-1-2-SSP Opšta soc. i sociolo. prava 1 TM OZ 3 1 2 90 8
4. 305-1-2-EJ1 Engleski jezik 1 1 AO OZ 2 0 0 30 3
5. 305-1-2-OEK Osnovi ekonomije 2 AO OZ 3 2 2 105 10
6 305-1-2-USP Ustavno pravo 2 TM OZ 4 2 2 120 12
7. 305-1-2-LJUP Ljudska prava 2 NS OZ 3 2 1 90 8
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 42 630 60
DRUGA GODINA
8. 305-1-2-PSI Politički sistem 3 AO OZ 3 2 1 90 9
9. 305-1-2-KPR Krivično pravo 3 NS OZ 3 2 1 90 9
10. 305-1-2-OGS Osnovi građan. prava i stvarno pravo 3 TM OZ 3 2 1 90 9
11. 305-1-2-EJ2  Engleski  jezik 2 3 AO OZ 2 0 0 30 3
12. 305-1-2-RAP  Radno pravo  4 TM OZ 3 1 0 60 6
13. 305-1-2-KPP Krivično procesno pravo 4 NS OZ 3 1 2 90 8
14. 305-1-2-POP Porodično pravo 4 NS OZ 3 1 0 60 6
15. 305-1-2-UPR Upravno pravo 4 NS OZ 4 2 1 105 10
Ukupnpo časova aktivne nastave na godini studija= 41 615  

60

 

 

 

TREĆA GODINA
16. 305-1-2-MJP Međunarodno javno pravo 5 NS OZ 4 1 1 90 9
17. 305-1-2-MOD Međunarodni odnosi 5 NS OZ 3 1 0 60 7
18. 305-1-2-SDB Sistemi državne bezbednosti 5 NS OM 3 1 1 75 8
19. 305-1-2-KRI Kriminologija  5 TM OZ 3 1 1 75 7
20. 305-1-2-PBZ Pravo bezbednosti 6 NS OM 3 2 1 90 8
IZBORNI PREDMETI (od pet izbornih predmeta sa liste, student bira tri predmeta)
21. 305-1-2 MKP MeđunarodnoKrivično pra. 6 SA IBZ   

3

 

1

 

1

 

75

 

7

22. 305-1-2-DKK Društ. krize i konflikti 6 SA IBM
23. 305-1-2-JUP Javna uprava 6 SA IBM
24. 305-1-2-EJS Etika u javnom sektoru 6 SA IBM
25. 305-1-2-ORK Organizovani kriminal 6 SA IBZ
Ukupnpo časova aktivne nastave na godini studija= 41 615 60
ČETVRTA GODINA
26. 305-1-2-JUU Javna uprava i upravljanje 7 TM OM 4 2 1 90 8
27. 305-1-2-EKB Ekološka bezbednost 7 NS OM 3 1 1 75 7
28 305-1-2-PEU Pravo EU i evropske integracije 7 SA OZ 3 1 1 75 7
29. 305-1-2-BEA Bezbednosna analitika 7 NS OM 3 1 1 75 8
30. 305-1-2-MTB Metodi i tehn. bezbed. organi. i delovanja 8 TM OM 3 2 1 75 8
IZBORNI PREDMETI (od pet izbornih predmeta sa liste, student bira tri predmeta)
31. 305-1-2-KRM Kriminalistika 8 TM IBM  75 
32. 305-1-2-TER Terorizam 8 SA IBM
33. 305-1-2 MLJR Menadžment ljudskih resur. 8 SA IBM
34. 305-1-2-MBO Međunarodne bezbed.  organ. 8 SA IBM
35. 305-1-2-KOB Korporativna bezbednost 8 SA IBM
36. 305-1-2-STP Stručna praksa 8 NS OM 0 0 2 30 1
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 43 645 60
Ukupno ESPB bodova 240

 

 

JAVNA UPRAVA

 

 

Š Naziv predmeta  S Tip  Status predmeta  Časovi aktivne nastave ukupno opt. st ESPB
P V DON Br.čas
PRVA GODINA
1. 305-1-2-UUP Uvod u pravo 1 TM OZ 4 2 2 120 12
2. 305-1-2-PRI Pravna informatika 1 AO OZ 3 1 1 75 7
3. 305-1-2-SSP Opšta soc. i sociolo. prava 1 AO OZ 3 1 2 90 8
4. 305-1-2-EJ1 Engleski jezik 1 1 AO OZ 2 0 0 30 3
5. 305-1-2-OEK Osnovi ekonomije 2 AO OZ 3 2 2 105 10
6 305-1-2-USP Ustavno pravo 2 TM OZ 4 2 2 120 12
7. 305-1-2-LJUP Ljudska prava 2 NS OZ 3 2 1 90 8
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 42 630 60
DRUGA GODINA
8. 305-1-2-PSI Politički sistem 3 AO OZ 3 2 1 90 9
9. 305-1-2-KPR Krivično pravo 3 NS OZ 3 2 1 90 9
10. 305-1-2-OGS Osnovi građan. prava i stvarno pravo 3 TM OZ 3 2 1 90 9
11. 305-1-2-EJ2  Engleski  jezik 2 3 AO OZ 2 0 0 30 3
12. 305-1-2-RAP  Radno pravo  4 TM OZ 3 1 0 60 6
13. 305-1-2-KPP Krivično procesno pravo 4 NS OZ 3 1 2 90 8
14. 305-1-2-POP Porodično pravo 4 NS OZ 3 1 0 60 6
15. 305-1-2-UPR Upravno pravo 4 NS OZ 4 2 1 105 10
Ukupnpo časova aktivne nastave na godini studija= 41 615   

 

60

 

 

 

 

TREĆA GODINA
16. 305-1-2-MJP Međunarodno javno pravo 5 NS O 4 1 1 90 9
17. 305-1-2-MĐO Međunarodni odnosi 5 NS O 3 2 1 90 9
18. 305-1-2-AKE Administrativna kultura i etika 5 TM O 3 1 0 60 6
19. 305-1-2-LSU Lokalna samouprava 5 NS O 3 1 0 60 6
20. 305-1-2-JPO Javne politike 6 NS O 3 2 1 90 9
IZBORNI PREDMETI (od pet izbornih predmeta sa liste, student bira tri predmeta)
21. 305-1-2 -SPO Socijalna politika 6 SA IB  3 1 1 75 7
22. 305-1-2-DKK Društvene krize i konflikti 6 SA IB
23. 305-1-2-EKP Ekološko pra. i uprav. živ.sred. 6 SA IB
24. 305-1-2-EUP Elektronska uprava 6 SA IB
25. 305-1-2-UPO Upravljanje projektima 6 SA IB
Ukupnpo časova aktivne nastave na godini studija= 41 615 60
ČETVRTA GODINA                   
26. 305-1-2-PEU Pravo EU i evr. integracije 7 SA O 3 1 0 60 7
27. 305-1-2-JUU Javna uprava i upravljanje 7 NS O 4 2 1 105 8
28 305-1-2-JFP Javne fin. i finan. pravo 7 TM O 3 2 1 90 9
29. 305-1-2-RRP Regionalizam i region. politike 7 NS O 3 1 0 60 6
30. 305-1-2-MLJP Menadžment ljudskih poten u javnom sektoru 8 SA O 3 1 1 75 9
IZBORNI PREDMETI (od pet izbornih predmeta sa liste, student bira tri predmeta)
31. 305-1-2-EPL Ekonomska politika 8 NS IB  75 
32. 305-1-2-LER Lokalni ekonomski razvoj 8 SA IB
33. 305-1-2-PUM Prostorni i urbani menadžm. 8 SA IB
34. 305-1-2-PJP Partner. javnog i privat. sekt. 8 NS IB
35. 305-1-2-LJF Lokalne javne finansije 8 SA IB
Ukupno časova aktivne nastave na god. Stud.= 43 645 60
Ukupno ESPB bodova 240