Pravni fakultet realizuje master akademske studije po bolonjskoj deklaraciji, od školske 2008/2009. Godine.

Studijski program master akademskih studija PRAVO, JAVNA UPRAVA I BEZBEDNOST akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, uverenjem broj: 612-00-02669/2013-04 od 09.05.2014. Ovaj studijski program realizuje se od školske 2014/2015. godine i  predstavlja prirodni nastavak obrazovanja studenata sa dva akreditovana studijska programa osnovnih akademskih studija: Pravo i bezbednost i Javna uprava. Master akademske studije traju jednu godinu (dva semestra), a po završetku studijskog programa studenti stiču 60 ESPB bodova i akademsko zvanje master pravnik.

Pravo upisa imaju kandidati koji su završili Pravni fakultet, bivši Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost odnosno Fakultet za državnu upravu i administraciju, zatim studenti koji su zavšili pravne fakultete, fakultete iz oblasti javne uprave, fakultete za političko-pravne i pravno-poslovne studije, te Fakultete bezbednosti, fakultete političkih nauka, Fakultet zaštite na radu, Vojnu akademiju, Policijsku akademiju ili druge srodne fakultete u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB) u zemlji i inostranstvu, kao i kandidati koji su završili specijalističke studije na srodnim fakultetima iz naučnog polja društveno-humanističkih nauka (uz odgovarajuće priznanje ispita).

 Konkurs za upis na master akademske studije možete pogledajte ovde >>

Nastava na master akademskim studijama je organizovana prema studijskom programu koji sadrži tri obavezna predmeta po 10 ESPB bodova, tri izborna predmeta iz jednog od tri izborna područja (pravo, javna uprava i bezbednost) koji se vrednuju po 6 ESPB bodova i završni master rad – 12 ESPB bodova.

Studenti su u obavezi da slušaju predavanja (koja se po pravilu održavaju u popodnevnim časovima), polažu ispite iz obaveznih i izbornih predmeta u okviru izbornog područja koji su izabrali i urade završni master rad.

Obavezni predmeti:

  1. Metodologija naučnog istraživanja – prof. dr Miljojko Bazić
  2. Javna uprava i upravljanje – Doc. dr Andrija Blanuša
  3. Posebno upravno pravo – Prof. dr Igor Vukonjanski

 Izborni predmeti:

Izborni predmeti su klasifikovani u tri izborna područja – modula: pravo, javna uprava i bezbednost. Izborno područje – modul: Pravo se sastoji iz četiri podmodula koji se odnose na uže pravne naučne oblasti: javno pravo, krivično pravo, građansko pravo i međunarodno pravo. Izborna područja – moduli javna uprava i bezbednost nemaju podmodule.

  1. Izborno područje–modul: PRAVO

U okviru izbornog područja–modula: Pravo, biraju se tri od četiri, odnosno pet ponuđenih izbornih predmeta iz uže naučne oblasti, koji su u vezi sa temom master rada.

  1. Uža naučna oblast javno pravo

1)    Veliki pravni sistemi – prof. dr Miroslav Živković

2)     Upravno pravo EU – – prof. dr Uroš Ćemalović

3)     Radno i službeničko pravoprof. dr Živko Kulić

4)     Ekološko pravoprof. dr Vojislav Jović

  1. Uža naučna oblast Krivično pravo

1)     Krivično pravo – materijalno i procesno– doc. dr Dragana Lazić

2)     Politika suzbijanja kriminaliteta –  prof. dr Vojislav Jović,

3)     Kriminologija  – prof. dr Dragan Manojlović

4)     Sudsko pravo – doc. dr Dragana Lazić

 

  1. Uža naučna oblast građansko pravo

1)     Gradjansko pravo(materijalno i procesno) prof. dr Zdravko Petrović

2)     Porodično i nasledno pravo – prof. dr Zdravko Petrović

3)     Kompanijsko pravoprof. dr Sanja Stanković

4)     Pravo intelektalne svojine – prof. dr Uroš Ćemalović

 

  1. Uža naučna oblast međunarodno pravo

1)     Savremeno međunarodno pravo – prof. dr Brano Miljuš

2)     Pravo EU –  prof. dr Uroš Ćemalović

3)     Zastita nacionalnih manjina – prof. dr Brano Miljuš

4)    Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU – prof. dr Uroš Ćemalović

5)    Geopolitika – prof. dr Brano Miljuš

II Izborno područje–modul: Javna uprava

Iz izbornog područja–modula Javna uprava biraju se tri izborna predmeta od pet ponuđenih koji su u vezi sa temom master rada.

1)     Pravo EU – prof. dr Uroš Ćemalović

2)     Menadžment lokalne samouprave – doc. dr Andrija Blanuša

3)     Regionalni ekonomski razvoj prof. dr Milan Milanović

4)     Analize javnih politika– doc. dr Andrija Blanuša

5)     Geopolitika – prof. dr Brano Miljuš

III Izborno područje–modul: Bezbednost

Iz izbornog područja – modula Bezbednost  biraju se tri izborna predmeta od šest ponuđenih koji su u vezi sa temom master rada.

1)     Savremeni-sistemi-bezbednosti – doc. dr Ratko Ljubojević

2)    Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU – prof. dr Uroš Ćemalović

3)   Savremene kriminalističke teorijeprof. dr Dragan Manojlović

4)   Krizni menadžment – doc. dr Ana Grbić

5)   Ekološka bezbednostprof. dr Vojislav Jović

6)   Analiza bezbednosnih pojavaprof. dr Dragan Manojlović

Nastava iz obaveznih predmeta organizovana je u prvom semestru, a nastava iz izbornih predmeta u drugom semestru, prema nastavnom Planu i programu. Raspored nastave se utvrđuje za svaku školsku godinu. Raspored nastave za tekuću školsku godinu možete pogledati ovde >>

Prvi semestar traje, po pravilu, od polovine oktobra do polovine januara naredne godine (sa prekidom). Drugi semestar traje, po pravilu, od početka marta do sredine juna.

Ispiti iz predmeta koji su odslušani u prvom semestru polažu se u januarskom ispitnom roku. Ispiti iz predmeta koji su odslušani u drugom semestru polažu se u junskom ispitnom roku. Nepoloženi ispiti polažu se u aprilskom, junskom, septembarskom i oktobarskom ispitnom roku. Studenti koji su položili sve ispite, mogu braniti završni master rad. Ocene na ispitu se gradiraju od 5 (nije položio) do 10 (odličan).

Master studije se završavaju izradom i odbranom završnog master rada obima  od 70 do 100 strana koji se vrednuje 12 ESPB bodova. Temu završnog master rada student bira sa liste tema master radova za tekuću školsku godinu, u dogovoru s predmetnim nastavnikom. Standardi za izradu i javnu odbranu završnog master rada regulisani su aktom  Univerziteta Megatrend.

Kontakt i informacije:

+381 11 220 30 90
Mail:edejanovski@megatrend.edu.rs 
mzimonjic@megatrend.edu.rs