Studijski program doktorskih akademskih studija – Studije prava, javne uprave i bezbednosti u okviru polja društveno-humanističkih nauka akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, uverenjem o okreditaciji studijskog programa doktorskih studija broj: 612-00-02669/2013-04 od 23.05.2014. godine.

Doktorske akademske studije traju tri godine, 180 ESPB bodova, a može da ih upiše lice koje ima završene osnovne akademske i master akademske studije prava ili studije političko-pravnog, pravno-poslovnoog, bezbednosno-pravnog i drugih srodnih usmerenja sa najmanje 300 ESPB, prosečnom ocenom sa osnovnih studija ne manjom od 8 (osam) i sa znanjem jednog  stranog jezika u stepenu koji mu omogućava da koristi inostranu literaturu na tom jeziku.

Izuzetno, na doktorske studije može da se upiše i lice koje je završilo druge osnovne akademske i master akademske studije iz polja društveno-humanističkih nauka, kao i lice koje ima završeno prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu, ako mu se prizna stečena visokoškolska isprava i ako pored navedenih uslova položi određene ispite iz programa studija prava koje odredi Nastavno-naučno veće Fakulteta.

Pravo upisa direktno na drugu godinu doktorskih studija imaju kandidati koji su završili dvogodišnje specijalističke studije, a pravo upisa na treću godinu studija imaju kandidati koji su završili klasične magistarske akademske studije (po starom zakonu).

Ovde možete pogledati Konkurs za upis na doktorske studije (školska 2016/17.godina)>>>

Strukturu studijskog programa doktorskih akademskih studija čine dva obavezna predmeta po 10 ESPB bodova koji se izučavaju u prvom semestru studija i tri izborna predmeta iz izbornog područja i uže naučne oblasti iz koje je tema doktorske disertacije, koji se izučavaju u drugom i trećem semestru studija i vrednuju se po 8 ESPB bodova. Planom nastave utvrđuje se raspored obaveznih i izbornih predmeta po semestrima.

Studijski program

  1. Obavezni predmeti(po 10 ESPB bodova)

1)     Metodi naučno istrazivačkog rada  – prof. dr Miljojko Bazić

2)     Teorija države i prava – prof. dr Miroslav Živković

  1. Izborni predmeti (biraju se tri izborna predmeta iz užee naučne oblasti ili izbornog područja iz koje je izabrana tema doktorske disertacije i nose po 8 ESPB bodova)

I  IZBORNA GRUPA  MODUL: PRAVO

  1. Uža naučna oblast javnog prava

1)     Ustav, teorija i praksa –  prof. dr Miroslav Živković

2)     Komparativni politički sistemi – prof. dr Miroslav Živković

3)     Savremeno upravno pravo – prof. dr Igor Vukonjanski

4)     Savremeno radno pravo – prof. dr Živko Kulić

  1. Uža naučna oblast krivičnog pravna

1)    Ustav, teorija i praksa –  prof. dr Miroslav Živković

2)    Savremeno krivično pravo – prof. dr Vojislav Jović

3)     Kriminologija sa penologijom i viktimologijom – prof. dr Dragan Manojlović

4)     Meðunarodno krivično pravo – prof. dr Vojislav Jović

  1. Uža naučna oblast građanskog pravna

1)     Ustav, teorija i praksa–  prof. dr Miroslav Živković

2)     Savremeno gradjansko pravo – prof. dr Zdravko Petrović

3)     Savremeno poslovno pravo – prof. dr Sanja Stanković

4)     Pravo intelektalne svojine – prof. dr Uroš Ćemalović

  1. Uža naučna oblast međunarodnog javnog prava

1)     Aktuelni problemi međunarodnog prava – prof. dr Brano Miljuš

2)     Međunarodni odnosi i spoljna politika – prof. dr Brano Miljuš

3)     Diplomatsko-konzularno pravo -prof. dr Brano Miljuš

4)     Meðunarodno krivično pravo – prof. dr Vojislav Jović

   

II IZBORNA GRUPA MODUL: JAVNA UPRAVA

1)     Sistemi-organizacije-vlasti – prof. dr Miroslav Živković

2)     Komparativni-sistemi-javne-uprave – prof. dr Igor Vukonjanski

3)     Komparativne-javne-politike– prof. dr Brano Miljuš

4)    Strategijski-menadzment-u-javnom-sektoru – prof. dr Milan Milanović

5)     Medjunarodne finasijske organizacije– prof. dr Milan Milanović

 III  IZBORNA GRUPA MODUL:  BEZBEDNOST

1)     Aktuelni problemi međunarodnog prava -prof. dr Brano Miljuš

2)     Savremene teorije bezbednosti– prof. dr Dragan Manojlović i prof. dr Vojislav Jović

3)     Komparativne-javne-bezbednosne-politike– prof. dr Brano Miljuš

4)     Meðunarodno krivično pravo – prof. dr Vojislav Jović

5)     Kriminologija sa penologijom i viktimologijom – prof. dr Dragan Manojlović

Naučnoistraživački rad u prvoj godini doktorskih studija, pored obaveznih i izbornih predmeta, obuhvata jedan seminarski rad iz predmeta Teorija države i prava, koji se radi u prvom semestru studija i vrednuje se sa 6 ESPB bodova i izradu projekta doktorske disertacije koji se vrednuje sa 10 ESPB bodova.

Naučnoistraživački rad u drugoj godini doktorskih akademskih studija, pored izbornih predmeta, obuhvata samostalni studijski istraživački rad (SIR) studenta koji rezultira izradom i publikovanjem dva naučna članka u referentnim časopisima sa liste ministarstva zaduženog za nauku koji se vrednuju sa  po 2 ESPB boda, izradu dva naučna rada sa učešćem na naučnom skupu nacionalnog i međunarodnog značaja, koji se vrednuju sa po 2 ESPB boda i prijavu teme doktorske disertacije koja se radi u četvrtom semestru studija i vrednuje se sa 4 ESPB boda.

Naučnoistraživački rad u trećoj godini doktorskih akademskih studija obuhvata studijsko-istraživački rad na izradi doktorske disertacije sa jednim referisanjem o napretku istraživanja u toku petog semastra studija, koji se vrednuje sa 20 ESPB bodova i studijsko-istraživački rad na izradi doktorske disertacije u šestom semestru koji se vrednuje sa 12 ESPB bodova, kao i izradu i javnu odbranu doktorske disertacije koja predstavlja završnicu naučno-istraživačkog rada studenta i vrednuje se sa 20 ESPB bodova.

Student stiče pravo da prijavi temu doktorske disertacije u četvrtom semestru studija, nakon što ostvari 108 ESPBbodova.

Tokom organizovanih oblika nastave, samostalnog naučnoistraživačkog rada i izrade doktorske disertacije student mora da iskaže i pokaže: obdarenost, visprenost, intelektualne sposobnosti i viši nivo znanja iz užih i njima srodnih naučnih disciplina kojima se na potpuniji način obuhvata celina predmeta doktorske disertacije. Sama doktorska disertacija treba da predstavlja originalni i samostalan naučni rad koji doprinosi razvoju naučne misli i svedoči o sposobnosti studenta da u određenoj naučnoj oblasti može samostalno da se bavi naučno-istraživačkim radom.

Odbrana doktorske disertacije obavlja se nakon overe šestog semestra, a uspešnom javnom odbranom završavaju se doktorske studije i stiče zvanje doktora nauka – pravne nauke.  Promocija doktora nauka obavlja se jednom godišnje na Univerzitetu Megatrend.

Postupak ocene i odbrane doktorske disertacije uređen je Pravilnikom o oceni i odbrani doktorske disertacije >>>

Sve aktivnosti na trogodišnjim doktorskim akademskim studijama planiraju se po godinama, semestrima i časovima opterećenja studenata i vrednuju sa određenim brojem ESPB bodova >>>

Aktivnosti studenata po godinama i semestrima studija sa brojem časova i ESPB bodovima

Rednibroj Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Status predmeta Aktivna nastava ESPB
P SIR
PRVA GODINA
1 01 – MNIR Metodi NIR-a 1 O 5 4 10
2 01 – TDP Teorija države i prava 1 O 5 4 10
3 01 – SEM Priprema i izrada seminarskog rada 1 O 0 1 6
4 01 – PDD Priprema i odbrana projekta doktorske disertacije 2 O 0 2 10
5 01-IP-IZB1 Izborna grupa – modul 1: PRAVO (bira se 3 od 13) 2 I 4 3 24
01-IP-UTP Ustav: Teorija i praksa 2 I 4 3 8
01-IP-KPS Komparativni politički sistemi 2 I 4 3 8
01-IP-SUP Savremeno upravno pravo 2 I 4 3 8
01-IP-SRP Savremeno radno pravo 2 I 4 3 8
01-IP-SKP Savremeno krivično pravo 2 I 4 3 8
01-IP-KPV Kriminologija sa penologijom i viktimologijom 2 I 4 3 8
01-IP-MKP Međunarodno krivično pravo 2 I 4 3 8
01-IP-SGP Savremeno građansko pravo 2 I 4 3 8
01-IP-SPP Savremeno poslovno pravo 2 I 4 3 8
01-IP-PIS Pravo intelektualne svojine 2 I 4 3 8
01-IP-AMP Aktuelni problemi međunarodnog prava 2 I 4 3 8
01-IP-MOS Međunarodni odnosi i spolјna politika 2 I 4 3 8
01-IP-DKP Diplomatko konzularno pravo 2 I 4 3 8
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini 330 300 60
DRUGA GODINA
6 02-IP-IZB2 Izborna grupa – modul 2: JAVNA UPRAVA (bira se 3 od 5) 3 I 4 3 24
02-IP-SOV Sistemi organizacije vlasti 3 I 4 3 8
02-IP-KSJ Komparativni sistemi javne uprave 3 I 4 3 8
02-IP-KJP Komparativne javne politike 3 I 4 3 8
02-IP-SMJ Strategijski menadžment u javnom sektoru 4 I 4 3 8
02-IP-MFO Međunarodne finansijske organizacije 4 I 4 3 8
7 02-IP-IZB3 Izborna grupa – modul 3: BEZBEDNOST (bira se 3 od 5) 4 I 4 3 24
02-IP-AMP Aktuelni problemi međunarodnog prava 4 I 4 3 8
02-IP-STB Savremene teorije bezbednosti 3 I 4 3 8
02-IP-KBP Komparativne javne (bezbdnosne) politike 3 I 4 3 8
02-IP-MKP Međunarodno krivično pravo 4 I 4 3 8
02-IP-KPV  Kriminologija sa penologijom i viktimologijom 4 I 4 3 8
8 02 – NČ 1 Priprema, izrada i publikovanje I naučnog članka 3 O 0 1 2
9 02 – NS 1 Priprema rada i učešće na I naučnom skupu 3 O 0 1 2
10 02 – NČ 2 Priprema, izrada i publikovanje II naučnog članka 4 O 0 1 2
11 02 – NS 2 Priprema rada i učešće na II naučnom skupu 4 O 0 1 2
12 02 – PDD Priprema prijave teme doktorske disertacije 4 O 0 1 4
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini 360 345 60
TREĆA GODINA
13 03 – SID 01 Doktorska disertacija – studijski istraživački rad 5 O 0 20 20
14 03 – SID 02 Doktorska disertacija – studijski istraživački rad 6 O 0 20 20
15 03 – ODD 03 Doktorska disertacija – izrada i odbrana disertacije 6 O 0 0 20
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini 0 600 60
Ukupno časova aktivne nastave i bodova u studijskom programu 690 1245 180

Kontakt

+381 11 220 30 23 +381 11 220 30 90. Mail: mzimonjic@megatrend.edu.rs